Statut LU

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Ловачко удружење „Хајдук Вељко”

Број:  28/2010                                                                     

04.03.2010. године                                              

Ћ и ћ е в а ц

      

 

На основу члана 55. Устава Републике Србије, (”Сл.гласникРС”,бр. 83/06 и 98/06), члана 12. и 78. Закона о удружењима (”Сл.гласникРС”,бр.51/09),члана 50. Статута Ловачког савеза Србије и члана 56.Статута ловачког удружења ”Хајдук Вељко” (Бр. 212-220/95-04, од06.03.1995.године), Скупштина ловачког удружења ”Хајдук Вељко” Ћићевац, на седници одржаној 21.03.2010.године у Ћићевцу, донела је

 

 

С Т А Т У Т

ЛОВАЧКОГ УДРУЖЕЊА ”ХАЈДУК ВЕЉКО”

 

1. – назив и седиште

2. – остваривање јавности рада

3. – изглед и садржина печата

Члан 1.

Ловачко удружење „Хајдук Вељко” основано је као ловачко удружење ”Хајдук Вељко” 1900. године у Ћићевцу.

Пун назив је: Ловачко удружење ”Хајдук Вељко”.

Скраћени назив је: ЛУ ” Хајдук Вељко ”.

Седиште ловачког удружења ”Хајдук Вељко” је у Ћићевцу, у улици Карађорђевој бр. 23.

 

Члан 2.

Ловачко удружење је добровољна и невладина недобитна организација, заснована на слободи удруживања, основана ради остваривања и унапређивања циљева у области ловства и за своје обавезе одговара средствима којима располаже.

                  Простор деловања је у оквиру катастарских граница општине Ћићевац, односно ловишта „Мојсињске планине“, а у оквиру месних заједница: Ћићевац, Појате, Плочник, Лучина, Сталаћ , Град Сталаћ, Мрзеница, Мојсиње, Браљина и Трубарево.

Рад свих органа ловачког удружења је јаван.

Удружење има статус правног лица.

 

Члан 3.

Ловачко удружење има печат и штамбиљ.

Печат је округлог облика (пречника 32 милиметара, величина слова 3 милимретара. Спољном ивицом печата кружни натпис Ловачко удружење ”Хајдук Вељко“ Ћићевац. У средини печата је отисак зеца у скоку.

Штамбиљ је правоугаоног облика, дужине 49, а ширине 23 милиметара, са натписом: у првом реду Ловачко удружење, у другом реду ”Хајдук Вељко”, у трећем реду “Бр.“, у четвртом реду датум и петом реду Ћићевац- седиште.

Члан 4.

Ради остваривања циљева удруживања, ловачко удружење ”Хајдук Вељко” се региструје тако да може непосредно да обавља привредне и друге делатности из области ловства, у складу са прописима и овим Статутом.

У циљу обављања привредне делатности из преходног става може се основати привредно друштво или други облик правног лица за обављање привредне делатности, у складу са прописима.

4. – област остваривања циљева и циљеви ради којих се оснива

 

Члан 5.

Област остваривања циљева ловачког удружења је гајење, заштита, лов и коришћење дивљачи, као и унапређење популација дивљачи и њених станишта на територији ловишта ”Мојсињске планинине”.

Циљеви ловачког удружења усмерени су на окупљање и удруживање свих ловаца и других правних и физичких лица, ради остваривања и усклађивања заједничких циљева и интереса у гајењу, заштити, лову и коришћењу дивљачи, као и заштити и унапређењу природних станишта дивљачи у ловишту ” Мојсињске планинине ”.

Циљеви ради којих је основано су:

- заштита, гајење, лов и рационално коришћење дивљачи;

- газдовање ловиштем;

- заступање, представљање и заштита интереса својих чланова пред државним и другим органима и субјектима;

- пружање стручне помоћи својим члановима;

- издавање ловачке литературе;

- обављање других послова утврђених законима који уређују област ловства у Републици Србији;

- одрживи развој и унапређење ловства;

- непрекидно стручно образовање ловаца;

- заштита природе и унапређење животне средине и одржавање биолошке равнотеже у природи;

- праћење и примена савремених стручних и научних достигнућа у ловству;

- подстицај развоја струке и науке у ловству и развоја ловачке етике;

- остваривање и развијање сарадње са образовним и научним институцијама у циљу обезбеђивања што квалитетнијег и ефикаснијег газдовања ловиштима и подизања ловно-стручног образовања свих ловаца;

- рад на остваривању задатака од заједничког интереса са свим заинтересованим субјектима у области екологије, заштите флоре и фауне, заштите животне средине и заштите животиња;

- организовање стручних скупова;

- популарисање и унапређење ловне кинологије;

- популарисање и унапређење ловног стрељаштва;

- информисање чланова о свим питањима од интереса за њихов рад.

- пружање стручне помоћи и непрекидно стручно образовање ловачког подмлатка.

 

5. – унутрашња организација, органи, њихова овлашћења, састав, начин

     избора и опозива, трајање мандата и начин одлучивања Ловачког удружења.

Члан 6.

            Унутрашња организацијаловачког удружења заснована је на ловачким секцијама.

Ловачка секција је облик унутрашњег организовања, кроз који чланови ловачког удружења, распоређени у ловачке секције, спроводе активности утврђене циљевима ради којих је основано.

Скупштина ловачког удружења, у случају потребе, доноси одлуку о уређењу унутрашње организације ловачког удружења, у складу са прописима.

 

Члан 7.

Ради остваривања активности из одредбе претходног члана и подстицања развоја ловства одређују се следеће ловачке секције:

 

 

1.   Ћићевац на подручју катастарскe општине Ћићевац ,

2.   Појате на подручју катастарске општине Појате,

3.   Плочник на подручју катастарске општине Плочник,

4.   Лучина на подручју катастарске општине Лучина,

5.   Сталаћ на подручју катастарске општине Сталаћ,

6.   Град Сталаћ на подручју катастарске општине Град Сталаћ,

7.   Мрзеница на подручју катастарске општине Мрзеница,

8. Мојсиње, Браљина и Трубарево. на подручју катастарских општина

     Мојсиње, Браљина и Трубарево.

Надлежности, послови и задаци органа секције утврђују се овим Статутом и другим актима органа ловачког удружења.

 

6. Органи Ловачког удружења    

Члан 8.

Органи, надлежности и начин рада органа утврђују се тако да се обезбеди ефикасно извршавање циљева и делатности, рационално одлучивање и одговорност појединаца и органа за рад, у оквиру надлежности тих органа.

Члану органа који не присуствује 2 и више пута неоправдано седницама органа престаје чланство.

            У органима и телима ловачког удружења не могу бити бирани чланови према којима је изречена дисциплинска мера, док им тече мера и по завршетку мере у временском року који је најмање двоструко дужи од изречене мере. Не могу бити бирани ни ловци приправници и чланови ловачког подмлатка.

 

Члан 9.

Сви органи обавезни су да обезбеде начин рада који омогућава јавност рада и увид у остваривање чиљева, делатности и коришћење средстава.

 

Члан 10.

Органи ловачког удружења су:

- Скупштина, Председник ловачког удружења, Управни одбор, Надзорни одбор и Дисциплинска комисија.

Ни једно лице не може истовремено бити члан више органа ловачког удружења, осим у случајевима утврђеним овим Статутом.

Скупштина

Члан 11.

Скупштина је највиши орган ловачког удружења.

Скупштина има следеће надлежности:

Усваја Статут и његове измене и допуне, одлучује о статусним променама и престанку рада ловачког удружења, одлучује о учлањењу у асоцијације у земљи и иностранству, одлучује о стицању и располагању непокретном имовином укључујући и стављање хипотеке на непокретности. Одлучује о усвајању планова рада, Финасијског плана, Годишњег финансијског извештаја за извештајну годину и извештаја о раду које јој подносе други органи, о висини годишње чланарине, календару лова и границама резервата. Одлучује и о другим питањима, за које овим Статутом није утврђена надлежност другог органа.

Скупштина разматра и усваја извештаје о раду које јој подносе: председник ловачког удружења, Управни одбор, Надзорни одбор и Дисциплинска комисија.

Скупштина бира и опозива:

- Председника ловачког удружења;

- Заменика председника ловачког удружења;

- Чланове Управног одбора,

- Чланове Надзорног одбора;

- Чланове Дисциплинске комисије;

- Секретара ловачког удружења;

- Комисије и друга радна тела ради обављања одређених послова и задатака.

Скупштина доноси и:

- Пословник о раду, за мандатни период;

- Правилник о рачуноводству, у складу са законом;

- Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности чланова

ловачког удружења;

-     О д л у к у   о   в е р и ф и к а ц и ји   м а н д а т а ч л а н о в а С к у п ш т и н е ;

- Одлуку о висини чланарине и других финансијских обавеза и доприноса

чланова за остваривање циљева ловачког удружења;

- Одлуке о задуживањима и овлашћењима Управног одбора за

задуживања ловачког удружења између две Скупштине;

- Одлуку о избору члана Скупштине ловачког савеза Србије;

- Одлуку о утврђивању грба и заставе.

 

Избор чланова Скупштине

Члан 12.

           Скупштина броји 31 члана.

Чланове скупштине бирају чланови ловачког удружења по секцијама, а по пропорцијалном принципу.

Избор чланова скупштине врши се на збору, ловачке секције.

Предлог за избор члана скупштине, збору секције може поднети најмање 20 % чланства секције у писменом облику председнику секције пре почетке избора.

Мандат члана скупштине траје 4 године, са могућношћу реизбора.

Ловачка секција, која не изврши изборе у остављеном року од стране надлежног органа ЛУ, неће имати представнике у скупштини и другим органима.

 

Члан 13.

Изборе за чланове Скупштине расписује Председник ловачког удуружења, одлуком о расписивању избора.

Одлука из одредбе претходног става нарочито садржи податак о броју чланова ловачког удружења у моменту расписивања избора, са податком о броју чланова у свакој секцији, као основу за утврђивање укупног броја чланова Скупштине.

Избори за чланове Скупштине морају се расписати најмање на 60 дана пре истека мандата предходном сазиву.

Избори се морају одржати најмање 30 дана пре истека мандата претходном сазиву.

 

Члан 14.

Конститутивну седницу сазива дотадашњи Председник ловачког удружења, у року од 30 дана од дана одржавања избора.

Верификација мандата чланова Скупштина обавља се на основу извештаја Верификационе комисије, којом приликом се утврђује испуњеност услова за пуноважан рад и одлучивање (кворум).

Скупштина може пуноважно да ради и одлучује када јој приствује више од половине укупног броја чланова.

У току рада, Председник може спровести поновно утврђивање присутности чланова Скупштине, (кворума), на предлог било ког члана Скупштине, што се детаљније уређује Пословником.

 

Члан 15.

Члану скупштине престаје мандат, пре истека времена на које изабран:

- престанком чланства у удружењу; – опозивом од стране збора ловачке секције на коме је изабран; – подношење оставке, изрицање дисциплинске казне, два неоправдана доласка на седници Скупштине и смрћу.

Члан 16.

У случајевима из предходног члана, зборловачке секције је обавезан да, најкасније, а на 30 дана пре одржавања наредне седнице Скупштине, изабере новог члана.

Мандат новоизабраног члана Скупштине траје до истека мандата члана кога је заменио.

 

Члан 17.

Скупштина се састаје по Програму рада и према потреби, најмање једном годишње.

Скупштина ради у седницама.

Редовну седницу сазива Председник ловачког удуружења.

Ванредну седницу Скупштине сазива Председник ловачког удружења                                                       по одлуци Управног одбора, Надзорног одбора или на писани захтев најмање 1/3 чланова Скупштине, којим се предлаже дневни ред ванредне седнице Скупштине.

Председник ловачког удружења мора сазвати ванредну седницу Скупштине тако да се седница одржи најкасније у року од 30 дана од дана пријема захтева за њено сазивање, који је у складу са одредбом претходног става.

 

Члан 18.

На седницу Скупштине позивају се и чланови Управног одбора, Надзорног одбора, Дисциплинске комисије, секретар и извештачи по појединим тачкама дневног реда.

 

Члан 19.

Скупштина, из реда чланова Скупштине, бира и разрешава Верификациону комисију од 5 чланова и Изборну комисију од 5 чланова, за мандатни период, као и друга радна тела утврђена овим Статутом, Пословником и актима Скупштине.

Сваки члан Скупштине има право да да свој предлог за избор радних тела.

Избор се обавља јавним гласањем, за сваки предлог понаособ, а изабраним се сматра онај ко је добио највећи број гласова, у складу са одредбама овог Статута.

 

Члан 20.

Скупштина доноси одлуке већином гласова присутних чланова.

Статут, његове измене и допуне, одлука о стицању и располагању непокретном имовином, као и избор Председника ЛУ, усвајају се већином од укупног броја чланова Скупштине.

Скупштина одлуке доноси јавним гласањем-акламацијом, осим ако одлучи да о поједином питању спроведе тајно гласање.

По правилу избор председника и секретара ловачког удружења обавља се тајним гласањем, гласачким листићима, осим када Скупштина одлучи да се обавља јавним гласањем.

            Начин рада Скупштине ближе се одређује Пословником о раду.

 

Председник и заменик председника ловачког удружења

 

7. – заступање ловачког удружења   ”Хајдук Вељко”

Члан 21.

Председник ловачког удружења је заступник, одговорно лице за рад и пословање ловачког удружења и члан је Савета Ловног региона.

Председник има следеће надлежности:

- обавља наредбодавна права и заступа ловачко удружење у имовинским и другим правима и односима;

- кординира рад органа ловачког удружења;

- обезбеђује спровођење одлука и закључака Скупштине и Управног одбора;

- обезбеђује извршење Финансијског плана, у оквиру својих надлежности и располаже новчаним средствима ловачког удружења, у складу са Финансијским планом;

- обезбеђује припремање свих нацрта и предлога докумената за Скупштину, Управни одбор и друге органе;

- обезбеђује спровођење укупне политике ловачког удружења;

- обезбеђује да рад ловачког удружења буде у складу са Уставом, законом, другим прописима, Статутом и другим актима ловачког удружења;

- обавља и друге послове и задатке које му повери Скупштина, Управни одбор и Надзорни одбор, у складу са Статутом.

 

Члан 22.

           Председник ловачког удружења је, по положају и председник Скупштине Управног одбора, сазива седнице Управног одбора и њима председава.

 

Члан 23.

Уколико председник нађе да је одређена одлука Скупштине и других органа ловачког удружења у супротности са важећим прописима, овим Статутом или другим актима, упозориће на то орган који је донео одлуку.

Ако и после упозорења овај орган остане при својој одлуци, Председник ће ту одлуку задржати од извршења и о томе обавестити Скупштину, која ће донети коначну одлуку о извршењу спорне одлуке.

Ако Скупштина и у поновљеном поступку, донесе исту одлуку, Председник је дужан да покрене одговарајући поступак пред надлежним државним органом.

 

Члан 24.

           Заменик председника, у одсуству председника, има исти положај, надлежности и овлашћења.

 

Избор председника ловачког удружења

Члан 25.

Председника ловачког удружења бира Скупштина, по правилу, тајним гласањем, на предлог најмање 1/3 чланова Скупштине ЛУ, поднет у писаној форми секретару ЛУ пре почетка седнице Скупштине.

П ре д л о г   м о р а с а д р ж а т и   и   п и с м е н у с а г л а с н о с т   п ре д л о ж е н о г   к а н д и д а т а н а к а н д и д а т у р у.

Сваки кандидат за председника има право да изложи свој програм.

 

Спровођење избора

Члан 26.

Изборе спроводи Изборна комисија.

У Изборну комисију не могу бити бирани кандидати за органе које бира Скупштина.

Изборна комисија има задатак да припреми и спроведе изборе, утврди резултате избора и поднесе извештај Скупштини.

На основу извештаја Изборне комисије Скупштина проглашава избор председника ловачког удружења и других органа.

Сви предлози за избор подносе се Изборној комисији, која утврђује испуњеност услова за предлагање кандидата утврђених овим Статутом.

Изборна комисија саставља листу кандидата и исту саопштава Скупштини, читањем. О листи се не гласа.

На основу листе кандидата Изборна комисија штампа гласачке листиће.

 

Члан 27.

Избор председника обавља се, по правилу тајним гласањем.

Тајно гласање се спроводи на гласачком листићу.

Изабран је кандидат који добије највећи број гласова, под условом да је тиме добио и већину гласова чланова Скупштине.

Уколико, при гласању, нико од кандидата не добије наведену већину, избор ће се поновити, између два кандидата који добију највећи број гласова.

Уколико ни на поновљеном гласању, ни један кандидат не добије већину гласова присутних чланова Скупштине, избори се понављају, имеђу нових кандидата који се предлажу у складу са одредбама овог Статута.

 

Члан 28.

Гласање се обавља заокруживањем редног броја испред имена кандидата.

Важећим се сматра сваки гласачки листић из кога се, недвосмислено, може утврдити воља гласача.

Неважећим се сматрају празни, прецртани, дописани, или на други начин означени гласачки листићи из којих се не може, недвосмислено, утврдити воља гласача.

 

Члан 29.

Председник ловачког удружења не може бити члан других органа, осим Скупштине и Управног одбора.

 

Члан 30.

Мандат председника ловачког удружења траје 4 године и почиње да тече од дана проглашења избора председника на Скупштини, а престаје истеком времена на које је изабран, оставком или опозивом и у другим случајевима утврђеним овим Статутом.

 

                                                        Члан 31.

Председник ловачког удружења подноси оставку Скупштини, у писаној форми.

Даном подношења оставке Председнику ловачког удружења престаје мандат.

 

   Члан 32.

Председник ловачког удружења опозива се гласовима већине чланова Скупштине, по поступку утврђеном за избор.

Поступак опозива покреће се на писани предлог најмање 1/3 чланова Скупштине.

 

     Члан 33.

Када председнику ловачког удружења мандат престане пре истека времена на које је изабран, замењује га заменик председника, коме мандат траје до истека мандата Скупштине која га је изабрала.

 

       Члан 34.

Предлог за избор заменика председника ловачког удружења, подноси Скупштини председник, непосредно по свом избору.

Заменика председника ловачког удружења бира Скупштина, јавним гласањем, по предлогу из одредбе претходног става.

Уколико заменик председника не буде изабран, председник ће предложити другог кандидата.

На трајање и престанак мандата заменика председника сходно се примењују одредбе овог Статута о трајању и престанку мандата председника ловачког удружења.

 

Управни одбор

           Члан 35.

Управни одбор је извршни орган ловачког удружења и у обављању послова за које је надлежан дужан је да се придржава и ради на остваривању чиљева утврђених овим Статутом, извршава одлуке Скупштине и друга акта које је донела Скупштина.

Управни одбор доноси:

- Пословник о раду, за мандатни период;

- Правилник о организацији и систематизацији послова у служби;

- Правилник о раду у служби и закључује Колективни уговор;

- Правилник о ближем уређењу газдовања ловиштем, у складу са законом;

- Планска документа у вези газдовања ловиштем, на предлог стручног лица, у

складу са законом (Ловна основа, Годишњи план газдовања и др);

- Друге Правилнике у складу са законом и овим Статутом;

- Друга општа акта у складу са овим Статутом;

- Одлуку о пријему и престанку чланства;

- Другостепени је орган у дисциплинском поступку;

 

Управни одбор има следеће надлежности:

Управља имовином и средствима. Одлучује о трошењу новчаних средстава, располагању покретном имовином, закључивању уговора и другим пословима којима се стварају материјална права и обавезе за ловачко удружење. Обезбеђује извршење Финансијског плана у оквиру надлежности утврђених овим Статутом. Овлашћени је орган за доношење одлука у финснијском пословању. Наредбодавац је за попис имовине, потраживања и обавеза као и усклађивање стања у пословним књигама са стањем по попису на крају пословне године. Разматра извештаје о попису, одлучује о предлозима Комисије за попис и усваја годишњи Извештај о попису. Одлучује о обављању послова и закључивању уговора о вођењу пословних књига и састављању финансијских извештаја. Одлучује о обављању ревизије финасијских извештаја и пословања, као и ангажовању овлашћеног ревизора, на предлог Надзорног одбора, ради обезбеђења уредног и ефикасног пословања и спровођења утврђене пословне политике ловачког удружења. Подноси Скупштини на усвајање годишњи финансијски извештај. Утврђује предлог за избор органа Ловачког савеза Србије, који ловачко удружење подноси Савету Ловног региона и предлог за избор члана Скупштине Ловачког савеза Србије из ловачког удружења. Доноси одлуку о оснивању правних лица чији је оснивач ловачко удружење и одлуке којима се обављају права оснивача и члана привредног друштва. Спроводи одлуке, закључке, смернице, препоруке и друга акта Скупштине. Припрема нацрте и предлоге докумената које разматра и усваја Скупштина. Сарађује са предузећима, организацијама и асоцијацијама чија је делатност и циљеви од интереса за ловство. Организује информисање чланова. Подстиче и помаже развој ловне кинологије и ловног стрељаштва. Стара се о остваривању циљева ловачког удружења, о остваривању права и дужности чланова ловачког удружења у складу са Статутом, о обезбеђивању материјално-финансијских, техничких, кадровских и других услова за рад органа ловачког удружења, о примени Етичког кодекса ловаца и о вођењу и достављању података неопходних за успешно остваривање чиљева ловачког удружења. Организује саветовање, симпозијуме, семинаре, курсеве, ловно кинолошка и стрељачка такмичења и друге скупове у складу са циљевима ловачког удружења. Утврђује предлог изгледа грба и заставе ловачког удружења .

Управни одбор одлучује о заснивању радног односа, закључењу и изменама уговора о раду као и отказу запосленима;

Управни одбор обавља и друге послове утврђене законом, другим прописима, овим Статутом, другим актима и одлукама Скупштине

 

Члан 36.

Управни одбор је одговоран Скупштини за свој рад, извршавање одлука, закључака и других аката Скупштине, за пословање ловачког удружења и за рад службе ловачког удружења.

 

Члан 37.

Чланове Управног одбора бира Скупштина из својих редова на предлог Збораловачке секције поднет у писаној форми, пропорцијално у односу на број чланова ЛУ из те секције.

Управни одбор има укупно 12 чланова, са председником и замеником председника ловачког удружења, односно Управног одбора.

На трајање и престанак мандата чланова Управног одбора сходно се примењују одредбе овог Статута о трајању и престанку мандата председника ловачког удружења.

Члан 38.

Управни одбор се састаје по Програму рада и према потреби, најмање 6 пута годишње.

Управни одбор ради у седницама и може пуноважно одлучивати ако седници присуствује више од половине укупног броја чланова, а одлучује већином гласова присутних чланова.

 

Члан 39.

Седнице Управног одбора сазива и њима руководи председник ловачког удружења, а у његовој одсутности заменик председника, односно члан Управног одбора кога одбор одреди, ако ни заменик председника није присутан.

Председник сазива седницу Управног одбора по сопственој иницијативи, или на писани захтев којим се предлаже дневни ред ванредне седнице, најмање 1/3 чланова Управног одбора и Надзорног одбора .

Председник мора сазвати ванредну седницу Управног одбора тако да се седница одржи најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева за њено сазивање, који је у складу са одредбом претходног става.

Уколико Председник не поступи по одредби претходног става, седницу Управног одбора ће сазвати заменик председника. а када ни он то не учини у року од наредних 15 дана, седницу Управног одбора сазваће Секретар ловачког удуружења.

 

Члан 40.

За обезбеђивање ефикасног и квалитетног извршавања послова и задатака Управни одбор образује стална и повремена радна тела.

    Стална радна тела Управног одбора су:

- Комисија за гајење и заштиту дивљачи;

- Комисија за материјално-финансијска питања;

- Комисија за правна и организациона питања;

- Комисија за ловачки подмладак;

- Комисија за одликовања и друга признања;

- Комисија за статус жена ловаца.

Управни одбор може, у случају потребе, образовати и друге комисије и радна тела.

Комисије и друга радна тела броје највише 7 чланова и раде у складу са одлуком о њиховом оснивању.

 

Надзорни одбор

Члан 41.

Надзорни одбор је орган који обавља надзор и контролу законитости финансијског пословања и рада других органа ловачког удружења и независан је у свом раду.

Надзорни одбор има следеће надлежности: Обавља надзор и контролише да ли је коришћење средстава и располагање новчаним средствима, непокретном и покретном имовином, основним и другим средствима у складу са законом, другим прописима, овим Статутом и другим актима и одлукама органа ловачког удружења. Обавља надзор над уговорима који се закључују у име ловачког удружења. Обавља увид у финасијске извештаје и прати финансијско пословање ловачког удружења.

У обављању својих надлежности Надзорни одбор је овлашћен да тражи писане и усмене извештаје и информације и да обавља увид у све евиденције и документа из рада ловачког удружења и његових органа, извештаје рачуноводства и да испитује и прати адекватност и ефикасност рачуноводственог евидентирања пословања ловачког удружења.

Надзорни одбор подноси Скупштини извештај о резултатима надзора на усвајање.

Надзорни одбор доноси Пословник о раду, за мандатни период и обавља и друге послове утврђене законом, овим Статутом и другим актима ловачког удружења.

Сви органи и појединци су обавезни да Надзорном одбору ставе на увид све податке и документа којима располажу, а која су потребна за обављање његове функције.

Надзорни одбор ће, против органа и лица који не поступе по одредби претходног става, покренути поступак за утврђивање одговорности, пред надлежним органом.

Уколико Надзорни одбор пронађе незаконитост у коришћењу средстава и располагању средствима, о томе обавештава Управни одбор и Скупштину.

Уколико је одлуком неког органа проузрокована штета по ловачко удружење Надзорни одбор доноси одлуку о покретању поступка за накнаду штете, у складу са законом.

Одлуку из претходног става може донети и покренути поступак и најмање 10 чланова ловачког удружења.

 

Члан 42.

Надзорни одбор има 5 чланова.

Чланове Надзорног одбора бира Скупштина из целокупног чланства. Чланови треба да су лица која познају материјално финансијска пословања и ловне прописе.

Пре избора предложени члан Надзорног одбора даје писмену изјаву секретару ЛУ да се прихвата дужности члана.

Ако на листи предложених кандидата за чланове Надзорног одбора има више од 5 чланова, Скупштина ће гласањем изабрати 5 чланова.

Надзорни одбор се конституише избором председника и секретара.

На трајање и престанак мандата чланова Надзорног одбора, сходно се примењују одредбе овог Статута о трајању и престанку мандата председника ловачког удружења.

 

Члан 43.

Надзорни одбор се састаје по Програму рада и према потреби, а најмање два пута годишње.

Надзорни одбор ради у седницама и може одлучивати ако седници присуствује најмање 3 члана, а одлучује већином гласова укупног броја чланова.

Седнице Надзорног одбора сазива председник Надзорног одбора по сопственој иницијативи, или на захтев најмање 1/3 чланова Надзорног одбора, председника ловачког удружења или председника Скупштине.

Дисциплинска комисија        

Члан 44.

Дисциплинска комисија је орган ловачког удружења који утврђује повреде одредаба закона, овог Статута и других аката ловачког удружења и изриче мере за утврђене повреде, према члановима ловачког удружења .

Дисциплинска комисија броји 5 чланова.

Предлог за покретање поступка пред Дисциплинском комисијом подноси Секретар ловачког удружења, на основу поднете пријаве.

Пријаву за учињену повреду може поднети ловочувар или било који члан ловачког удружења.

Дисциплинска комисија ради у складу са овим Статутом, Правилником о дисциплинској и материјалној одговорности чланова ловачког удружења и другим актима.

По жалбама на одлуке Дисциплинске комисије одлучује Управни одбор ловачког удружења, као другостепени орган чија је одлука коначна.

 

Члан 45.

Чланове Дисциплинске комисије бира Скупштина, из реда заслужних и угледних ловних радника и правних стручњака, на предлог чланова Скупштине.

Дисциплинска комисија броји 5 чланова.

Пре избора предложени члан Дисциплинске комисије даје писмену изјаву секретару ЛУ да се прихвата дужности члана.

Ако на листи предложених кандидата за чланове Дисциплинске комисије има више од 5 чланова, Скупштина ће гласањем изабрати 5 чланова.

Дисциплинска комисија се конституише избором председника и секретара.

На трајање и престанак мандата чланова Дисциплинске комисије, сходно се примењују одредбе овог Статута о трајању и престанку мандата председника ловачког удружења.

 

Члан 46.

Дисциплинска комисија састаје се према потреби.

Дисциплинска комисија ради у седницама. Седнице Дисциплинске комисије сазива председник, по својој иницијативи, или на основу поднете дисциплинске пријаве.

Дисциплинска комисија може пуноважно одлучивати ако седници присуствује најмање 2/3 чланова, а одлучује већином гласова укупног броја чланова.

Дисциплинска комисија подноси извештај о свом раду Скупштини.

8. – услови и начин учлањивања и престанка чланства

9.- права, обавезе и одговорност чланова, чланство у међународним организачијама.

 

Члан 47.

Чланови ловачког удружења могу бити физичка лица, у складу са законом и овим Статутом, као и правна лица чијим актима је утврђено да циљеве или делатности остварују у области гајења, заштите, лова и коришћења дивљачи, као и заштите и унапређења њених природних станишта.

 

Члан 48.

                  Члан удружења може постати сваки грађанин Републике Србије под једнаким условима, који има стално место боравка на територији општине Ћићевац и испуњава услове из овог Статута.

                  Члан удружења може постати и лице које нема место пребивалишта на подручју општине Ћићевац под условима које одреди Управни одбор.

Услови за учлањење физичких лица у ловачко удружење су:

-   потврда да против њега није покренута истрага и да се не води кривични поступак, за пунолетна лица;

-   предлог збора ловачке секције, за пријем у чланство;

Учлањење се обавља на основу поднете молбе о учлањењу у ловачко удружење, која мора садржати основне податке о субјекту који је подноси, уз пружање доказа о испуњењу услова из Статута

Лице које подноси молбу, у оквиру исте писмено се изјашњава да ли је било, или јесте члан у другим ловачким удружењима и да ли је дисциплински кажњавано у тим ЛУ. За давање нетачних података о себи лицу престаје чланство уЛУ.

Лица која по први пут постају чланови овог ЛУ или су правила прекид чланства, плаћају 50% увећан износ чланарине и радних обавеза (Бројање дивљачи, чишћење ловишта од штеточина, изградња ловно техничких– узгојних објеката и прехрана дивљачи).

Одлуку о пријему у чланство и престанку чланства доноси Управни одбор, на предлог секције.

Члану ловачког удружења престаје чланство у следећим случајевима:

- неплаћањем чланарине;

- када не изврши овим Статутом и другим прописима утврђене обавезе у прописаном року;

- коначном одлуком Управног одбора донетом у спроведеном дисциплинском поступку.

- ако не положи приправнички испит.

 

Члан 49.

Лице које раније није било члан ловачке организације, није полагало ловачки испит и први пут се учлањује у удружење зове се: ловац приправник.

Приправнички стаж траје најмање годину, а највише осамнаест месеци.

Ловачки истип се полаже пред комисијом која се формира у складу са Законом и са пратећим Правилником. Уколико приправник након годину дана не положи ловачки испит, приправнички стаж, му се продужава за шест месеци. Ако по истеку тог рока не положи ловачки испит, престаје му чланство у удружењу.

Лице шумарске, биолошке и пољопривредне струке, које је у току школовања изучавало предмет ловство, није обавезно да полаже ловачки испит ако је завршило најмање 4 стeпeнoбрaзoвaњa.

Приправник има сва права и обавезе као остали чланови удружења осим да лови, да бира или да буде биран у органе удружења.

 

Члан 50.

Члан женског пола ослобађа се чланарине која припада удружењу (осим чланарине виших савеза и претплате за „Ловачке новине“).

Члан удружења до осамнаест година старости, редовни студенти, редовни ученици и инвалиди прве категорије (доказује се писменом потврдом ослобађају се чланарине која припада удужењу осим чланарине виших савеза и претплате за „Ловачке новине“)

Члан удружења испод 18 година старости зове се Ловац почетник – Ловачки подмладак.

Члан удружења који се због година старости– чланства, ослобађа чланарине која припада удружењу (осим чланарине виших савеза и претплате за „Ловачке новине“), зове се: Старији Ловац

Чланови удружења са навршених шездесет година старости и тридесет година непрекидног ловачког стажа у удружењу ослобађају се чланарине која припада удружењу (осим чланарине виших савеза и претплате за „Ловачке новине“).

Чланови са навршених шездесет пет година старости и најмање пет задњих година непрекидног чланства у удружењу ослобађају се чланарине која припада удужењу (осим чланарине виших савеза и претплате за „Ловачке новине“).

Чланови удружења са најмање тридесет пет година непрекидног чланства без обзира на године живота ослобађају се чланарине која припада удружењу (осим чланарине виших савеза и претплате за „Ловачке новине“).

Категорије чланова ловачког удружења наведени у овом члану имају све обавезе као и остали чланови, осим инвалида и жена.

О признавању статуса напред наведених категорија, стручна служба издаје решење.

Удружење може ослободити неко лице чланарине која припада удружењу, чланарине виших савеза и претплате за „Ловачке новине“ путeмнaгрaдeзaoбaвљeнипoсao, нaгрaдeнa лoвaчкoj лутриjиисл.

Eвидeнциjуoстaрoстиидужини лoвaчкoгстaжa члaнoвaудружeњa вoди тeхничкo лицeу стручнoгслужбинaoснoву личнoг лoвaчкoгкaртoнaгдeсeбeзпoсeбнeoдлукe УпрaвнoгoдбoрaoдрeђуjeстaтусЛoвaцa (пoчeтници, припрaвник, старији ловац и сл).

Сви члaнoвидoбиjajу члaнскукaрту лoвaчкoгудружeњa, a лoвнукaртунaдлeжнoгминистaрствaзaтeкућугoдинипoизмирeњусвихoбaвeзaпрeмa лoвaчкoмудружeњу.

 

Члан 51.

ЗaпoсeбaндoпринoсурaдунaунaпрeђeњуирaзвojуЛoвствaoргaнизaциoнoмjaчaњуудружeњaисл. мoжeсeдaтиписмeнaпoхвaлa (зaхвaлницaилипoвeљa) нaгрaдaилипрeдлoжитизaoдликoвaњeкojeдoдeљуjeЛoвaчкисaвeзСрбиjeилидругa институција.

Члан 52.

OдлукуoдoдeљивaњупризнaњaинaгрaдaoдстрaнeудружeњaдoнoсиУпрaвниoдбoр, aoдлукуoпрeдлoгузaoдликoвaњaСкупштинa. Удружeњeмoжeпojeдинeнaрoчитoзaслужнe лoвцeкojисунa видaннaчиндoпринeлињeгoвoмнaпрeткудaoслoбoди члaнaринeкojaприпaдaудружeњудaзaњихплaти члaнaринуЛoвaчкoмсaвeзуСрбиjeидaихпрeтплaтизa “Лoвaчкeнoвинe”.Тaкви лoвцисeзoву: почасни чланови.

 

Члан 53.

Члaнoвиудружeњaдужнисудaплaтe члaнaринуиизмирeдругeoбaвeзe (пoeни, aкциjeисл.) кojejeoдрeдилaСкупштинaилиУпрaвниoдбoрудружeњa. Члaнaринaи другe финaнсиjскe oбaвeзe сeуплaћуjeурaтaмa, рoкoвимaи висинaмaкojeoдрeди Скупштина удружeњa, упрoтивнoмoнa се увeћaвaзa 50% aкoдругaчиjeнeoдрeдeпoмeнутиoргaни. Упрaвниoдбoрдoнoсиoдлукуo висиниaкoнтaциje члaнaринeaСкупштинao висинидoплaтeoднoснoкoнaчнoj висини члaнaринe.

 

Члан 54.

Aкo лoвац нeизмирисвojeмaтeриjaлнeирaднeoбaвeзe: уплaтa члaнaринe, пoeнa, oбaвeзнихaкциja, рaднихaкциjaисл. дoкрaja лoвнeгoдинeoднoснoдoрoкaи висиниoдрeђeнojСтaтутoм,oдлукoмУпрaвнoгoдбoрaилиСкупштинeсмaтрaћeсeдaмуjeпрeстaлo члaнствoуудружeњу.

 

Члан 55.

Чланови удружења дужни су да:

-   да сeпридржaвajуЗaкoнaoлoвству, другихзaкoнскихипoдзaкoнскихaктaСтaтутaудружeњa, кaoидругихнoрмaтивнихaктaудружeњa, Oдлукaизaкључaкaoргaнaтj. тeлaудружeњa,

-   активно раде на остваривању задатака удружења,

-   активно учествују у спровођењу ловне основе и годишњег плана газдовања,

-   учествују у акцијама прехране и бројања дивљачи и уништавања штеточина,

-   пружају помоћ ловочуварима у борби против ловокрађе и незаконитог лова,

-   уредно и на време плаћају члански допринос као и друге обавезе по одлукама Скупштине и Управног одбора,

-   својим поступцима не наносе штету Л.У. у целини,

-   не омаловажавају тела Л.У.

 

Члан 56.

Лoвнa oснoвa сe дoнoси зa пeриoд oд дeсeт гoдинa и тo нajмaњe чeтири мeсeцa прeистeкaвaжнoсти Лoвнe oснoвe зa прeтхoдни пeриoд. У тoкувaжнoсти Лoвнa oснoвa мoжe прeтрпeти oдрeђeнe измeнe крoз пoступaки нa нaчин прeдвиђeн Зaкoнoмсaглaснoст нa Лoвну oснoву дaje Министaр нaдлeжнoг министaрствa.

 

Члан 57.

Наоснову Ловне основе, удружење доноси Годишњи план газдовања ловиштем за ловну годину. Ловна година почиње од априла текуће године и траје до 31. марта наредне године.

Годишњи план газдовања ловиштем доноси се у складу са Законом, Ловном основом и Правилником о садржини и начину израде Ловне основе ловишта, Ловне основе ловног подручја и годишњег плана газдовања ловиштем.

 

Члан 58.

            Заспровођење одредба из Ловне основе и годишњег плана газдовања ловиштем, одговорни су Управни одбор и стручна служба удружења.

 

 

Члан 59.

Лoвиштe кojим гaздуje удружeњe je jeдинствeнa цeлинa и нe мoжe сe дeлити. Удружeњe мoжe гaздoвaти и сaвишe лoвиштa aкo му нa oдрeђeни нaчин будудoдeљeнa нa гaздoвaњe и кoришћeњe, aли зa свaкo лoвиштe мoрa имaти пoсeбну лoвнуoснoву.

 

Члан 60.

Удружeњe устaнoвљaвa рeзeрвaт у склaду сa Зaкoнoм.

Рeзeрвaт мoжe бити jeдинствeнa цeлинa или у дeлoвимa aли увeк тaкo дaукупнa пoвршинa свих рeзeрвaтa изнoси нajмaњe 20 %, тj. 1/5 oд укупнe пoвршинe лoвиштa. Нa тeритoриjивишe сeкциja мoжe сe фoрмирaти зajeднички рeзeрвaт кojипрeдстaвљa jeдну чeлину.

О мeсту, пoвршини иврeмeну фoрмирaњa рeзeрвaтa oдлучуje Скупштина, нa oснoву прeдлoгa Управног одбора и стручнe службe.

 

Члан 61.

У рeзeрвaту je зaбрaњeн ллoвoстajeм зaштићeнe дивљaчи нajмaњe три лoвнe гoдинe oд дaнa устaнoвљaвaњa рeзeрвaтa. Oдлукa o прeстaнку пoстojaњa рeзeрвaтa дoнoси сe пo истeкoм пoступку пo кoмeje рeзeрвaт устaнoвљeн.

 

Члан 62.

Удружeњe мoжe у тoку лoвнe гoдинe издвojити дeo лoвиштa зaлoвни туризaм. Лoв нa oвoм тeрeну рeгулишe сe пoсeбним Прaвилникoм.

 

Члан 63.

Грaницe лoвиштa и рeзeрвaтa мoрajу битивиднo oбeлeжeнe oдгoвaрajућимoзнaкaмa и oписaнe у oдгoвaрajућoj одлуци Скупштине и Упрaвнoг oдбoрa удружeњa.

 

Члан 64.

Удружeњe у лoвишту изгрaђуje хрaнилиштa сoлиштa, чeкe, прихвaтилиштa зaфaзaнскe пилићe и другe лoвнo-тeхничкe и лoвнo-узгojнe oбjeктe, кojи су пoтрeбни зaпрaвилнo и квaлитeтнo урeђивaњe лoвиштa.У oвим aкциjaмa oбaвeзнo je учeшћeчлaнoвa удружeњa.

 

Члан 65.

Бригу o урeђивaњу лoвиштaвoди стручнa службa и Упрaвни oдбoр у склaдусa oдгoвaрajућим oдлукaмa удружeњa кoje oвo ближe рeгулишу.

Удружeњeвoди урeдну дoкумeнтaциjу o пoстojeћим Лoвнo-тeхничким и Лoвнo-узгojним oбjeктимa у лoвишту сa oписoм лoкaциja.

 

Члан 66.

Лoв дивљaчи у лoвишту удружeњa oбaвљaћe сe у склaду сa Зaкoнoм o лoвству и дивљачи,Лoвнoм oснoвoм, Гoдишњим плaнoм гaздoвaњa и другим aктимa и oдлукaмaудружeњa.

 

Члан 67.

Уништaвaњe дивљaчивaн рeжимa зaштитe, oбaвљajу члaнoвиСтручнeи службe зa чувaњe лoвиштa удружeњa и oстaли члaнoви у склaду сaoдгoвaрajућим Прaвилникoм и oдлукaмa удружeњa кojи тo ближe рeгулишу.

 

Ловне секције

Члан 68.

Сeкциjajeoснoвниoбликoргaнизoвaњa члaнoвaлoвaчкoг удружeњa.

 

Члан 69.

Сeкциjaсeфoрмирaпoтeритoриjaлнoмпринципу. Oнaмoжeдaoбухвaти вишeнaсeљa, jeднуили вишeмeснихзajeдницa.

Члан 70.

Услoв зa фoрмирaњe сeкциje je дa имa најмање дeсeт члaнoвa.

 

Члан 71.

Oдлуку o фoрмирaњу и брojу сeкциja дoнoси Упрaвни oдбoр.

 

Члан 72.

Нaзив сeкциje oдрeђуje сe пo нaзиву нaсeљa у кoмe имa нajвeћи брoj члaнoвa удружeњaили пo дoгoвoру њeних члaнoвa.

 

Члан 73.

Рaд сeкциje сe oбaвљa у склaду сa нoрмaтивним aктимa удружeњa и њeгoвимплaнoвимa и прoгрaмимa.

 

Члан 74.

Ловачка секција имаследеће органе:

-       Збор, кога чине сви чланови ловачког удружења са подручја те секчије,

-       Извршни одбор, чине га: Председник секције, Секретар и члан секције,

-       Комисије које изабере збор за одређене послове.

 

Члан 75.

Нa Збoру сeкциje члaнoви бирajу прeдсeдникa и сeкрeтaрa сeкциje кojи сa joшjeдним члaнoм прeдстaвљajу Извршни oдбoр сeкциje.

Избoр сeврши jaвним глaсaњeм aкo збoр другaчиje нe oдлучи.

 

Члан 76.

Збор чланова секције пуноважно одлучују ако је на њему присутно више од половине укупног броја чланова секције.

Ако у заказано време не буде присутна потребна већина чланова, почетак рада Збора се одлажу за тридесет минута. Ако после овог времена нема потребне већине заказује се нови Збор у року од најдуже петнаест дана, када се пуноважно одлучује без обзира на број присутних чланова секције.

 

Члан 77.

Записник са одржане седнице Збора секције, са читким потписима имена и презимена присутних чланова секције удружења доставља Председник секције стручној служби ЛУ најкасније три дана након одржаног Збора.

 

Члан 78.

Збoр сeкциje сe зaкaзуje нajмaњe сeдaм дaнa прe њeгoвoг oдржaвaњa. Члaнoви сeкциje сe урeднo oбaвeштaвajу o зaкaзaнoм Збoру.

 

Члан 79.

Збoр сeкциje зaкaзуje прeдсeдник и исти њимe прeдсeдaвao у случajу спрeчeнoстипрeдсeдникa, Збoр сeкциje зaкaзуje сeкрeтaр.

 

Члан 80.

            Збoр сeкциje мoрa сe зaкaзaти aкo зa тo зaхтeвa нajмaњe jeднa трeћинa члaнoвaсeкциje или Упрaвни oдбoр удружeњa.

 

Члан 81.

Oдлукe Збoрa мoрajу бити у склaду сa aктимa удружeњa. Дoнeтe Oдлукe oд стрaнe Збoрa сeкциje су oбaвeзуjућe зa свe њeнe члaнoвe.

 

 

 

Члан 82.

Из оправданих разлога прeдсeдник и сeкрeтaр сeкциje мoгу бити oпoзвaни oдстрaнe Збoрa сeкциje.Oпoзив сeврши писмeним изjaшњaвaњeм члaнoвa сeкциje oчeму дoкумeнaт удружeњу дoстaвљa нoвoизaбрaни Прeдсeдник. Председник и секретар секције или један од њих ће бити опозивани ако се за то изјасни више од једне половине њених чланова.

Укoликo je прeдсeдник или сeкрeтaр сeкциje oпoзвaн, a члaн je Скупштинe, губистaтус члaнa Скупштинe удружeњa.Нoвoизaбрaни прeдсeдник, сeкрeтaр илиoбa лица уjeднo су члaнoви Скупштинe удружeњa у зaвиснoсти oд брoja члaнoвaсeкциje.

Сeкциja нa исти нaчинврши oпoзив свих члaнoвa Скупштинe и Упрaвнoг oдбoрaудружeњa.У случају да секција из неких разлога не изабере чланове Скупштине, односно Управног одбора, онда неће имати представника у oвим oргaнимa удружeњa, a oстaлe сeкциje ћe пo срaзмeрнoм принципу дaтисвoje прeдстaвникe у oргaнимa ЛУ дo пoтрeбнoг брoja.

 

Члан 83.

У секцији се обављају следеће активност:

- секција уз помоћ стручне службе за чување ловишта видно обележава границе ловишта које пролазе поред њене територије,

- на основу одлуке Управног одбора и Скупштине удружења уз дозволу стручне организује акције у ловишту по питању лова дивљачи, организује акције изградње ловно-техничких објеката и ловно-узгојних објеката у ловишту,

- организује акције зимске прехране дивљачи,

- врши бројење дивљачи у ловишту уз помоћ стручне службе и службе за чување ловишта,

- доноси одлуку о дoдaтнимнoвчaнoмдoпринoсу члaнoвaсeкциjeуциљукупoвинeдивљaчињeнeпрeхрaнeилиприхвaтaњa,

- сeкциjaрaзмaтрaзaхтeвeзaприjeмуњeнo члaнствoисвojeмишљeњeдoстaвљaУпрaвнoмoдбoруудружeњa,

- бирa члaнoвe Скупштинe и прeдлaжe члaнoвe Упрaвнoг oдбoрa,

- обавештава члaнoвe сeкциje o одлукaмa и рaду удружeњa,

- дoнoси oдлукe кoje су у склaду сa oвим Стaтутoм и oстaлим нoрмaтивних aкaтaудружeњa

 

Члан 84.

Чланови ловачког удружења имају следећа права:

- да лове дивљач у складу са законом и актима ловачког удружења;

- да бирају члана Скупштине ловачког удружења, у складу са одредбама овог Статута;

- да, преко својих представника у органима ловачког удружења, учествују у управљању;

- да буду информисани о раду ловачког удружења и њихових органа, као и о питањима значајним за развој ловства;

- да, непосредно и преко својих представника, активно учествују у раду ловачког удружења, по свим питањима из делокруга његових циљева и делатности;

- да иницирају, дају мишљења и предлоге и да учествују у утврђивању политике ловачког удружења;

- да осварују увид у материјално-финансиско пословање и коришћење средстава ловачког удружења;

- да дају иницијативе и предлоге за унапређење рада ловачког удружења.

 

Члан 85.

Чланови ловачког удружења имају следеће обавезе:

- да примењују законе којима се уређује ловство у Републици Србији, друге законе, овај Статут и друга акта ловачког удружења;

- да активно и одговорно раде на остваривању политике, задатака, планова, програма и одлука органа ловачког удружења;

- да благовремено извршавају обавезе према ловачком удружењу, које проистичу из закона, Статута и одлука органа, укључујући и уплату чланарине;

- да дају изјашњења о свим питањима и предлозима које затраже органи ловачког удружења;

 

Члан 86.

Ловачко удружење ”Хајдук Вељко” је члан Ловачког савеза Србије, са седиштем у Београду, ул. Алексе Ненадовића бр. 19-23/ II.

 

10. – начин стицања средстава за остваривање циљева, располагање средствима и

       обављање привредне делатности којом се стиче добит

11. – поступак усвајања финансијских и других извештаја

 

Члан 87.

За остваривање утврђених циљева и послова ловачко удружење располаже финансијским и материјалним средствима.

Средства ловачког удружења су ствари, права и новчана средства.

Новчана средства остварују се од чланарине, ловног туризма, продаје дивљачи, од обављања привредне делатности и из осталих извора прихода у складу са прописима и овим Статутом.

Члан 88.

Висину чланарине утврђује Скупштина, на предлог Управног одбора, за сваку ловну годину.

Ако Скупштина не донесе одлуку о висини чланарине у складу са одредбом претходног става, чланови ловачког удружења плаћају аконтацију чланарине у висини последње чланарине утврђене за претходну годину, у роковима утврђеним овим Статутом.

Чланови су обавезни да чланарину уплате у роковима одређених од стране скупштине за наредну ловну годину.

Члан 89.

            Остали приходи ловачког удружења могу бити:

- од добровољних прилога; – од финансијских субвенција; – од донација и поклона;

- од оставина и дивиденди; – од камата на улоге и закупнине;

- од финансирања заједничких програма, од стране заинтересованих органа и организација; – и од стицања на други законом дозвољен начин.

 

Члан 90.

Финансијским планом ловачког удружења утврђују се приходи и расходи.

Финансијски план доноси Скупштина.

Средствима се располаже у складу са Финансијским планом, у оквиру надлежности утврђених овим Статутом.

Средства се могу користити у складу са одредбом члана 41. став 4. Закона о удружењима.

 

Члан 91.

Основна делатност ловачког удружења је:

-   91330 Делатност осталих организација на бази учлањења, на другом месту непоменутих;

Ради остваривања циљева утврђених овим Статутом ловачко удружење обавља следеће привредне делатности:

- 01500 Лов, траперство, обнављање и узгој дивљачи, укључујући и одговарајуће услуге; Уступањем ловишта за кондицирање керова, утакмице паса и др. уз новчану надокнаду.

Одговарајуће услуге, у оквиру шифре делатности 01500 обухватају, нарочито и: обављање стручних послова у газдовању ловиштем, обављање ловочуварских послова и израду планских докумената у ловству.

 

Члан 92.

Извршење финансијског плана утврђује Скупштина, одлуком о усвајању годишњег финансијског извештаја ловачког удружења, у складу са прописима.

Годишњи финансијски извештај усваја Скупштина ловачког удружења, на предлог Управног одбора, већином гласова присутних чланова Скупштине.

 

12. – начинодлучивањаостатуснимпроменамаипрестанкурада

13. – поступањесаимовиномуслучајупрестанка

Члан 93.

            Одлукуостатуснимпроменама, (припајање, спајањеиподела), доносиСкупштина, напредлогУправногодбора, ускладусазаконом, већиномодукупногбројачлановаСкупштине.

 

Члан 94.

Ловачкоудружењепрестајесарадомкадасебројчлановасмањиисподтри, каоиуслучајевимапредвиђенимЗаконом.

Услучајупрестанкарадапрималацимовинеловачкогудружењабићенедобитноправнолицеоснованозагаздовањеловиштемнаподручјуловишта ”Мојсињских планина”.

 

14. Секратар и Стручна служба ловачког удуружења „Хајдук Вељко“

 

Секретар

Члан 95.

Секретарловачкогудружењајелицезадуженозаобезбеђивањеуредногобављањаадминистративно-техничкихпословауловачкомудружењуидругихпословаутврђениховимСтатутомидругимактималовачкогудружења.

СекретарзасвојрадистручноиефикасноизвршавањепословаизадатакаодговараСкупштини, Управномодборуипредседникуловачкогудружења.

 

Члан 96.

Секретар:

- подносипредлогзапокретањепоступкапредДисциплинскомкомисијом;

- водизаписникесаседницаорганаловачкогудружења;

- обезбеђујеприпремањенацртаипредлогадокуменатазаСкупштину, Управниодборидругеорганеловачкогудружења;

- сарађујесаПредседником ловачког удуружењауприпремамаседницаСкупштине, као и уприпремамаседницаУправногодбора;

- обављаидругепословекојемуповериСкупштина, Управниодбор, Председникидругиоргани, ускладусаовимСтатутомидругимактималовачкогудружења.

 

Члан97.

СекретарабираСкупштина, самандатомод 4 годинеимогућношћуреизборабезограничења.

Скупштинабирасекратаравећиномгласоваприсутнихчланова, јавнимгласањем, осимакоСкупштинаодлучидругачије.

Предлогзаизборсекратараподносинајмање 1/3 присутнихчлановаСкупштине.

Секретарнеможебитичланорганаловачкогудружења.

Службаловачкогудружења

Члан 98.

За обављање стручних послова у области газдовања ловиштем, финансијских, административно-техничких и њима сличних послова ловачко удружење има службу.

Служба обавља послове из одредбе претходног става за потребе ловачког удружења.

Послове из делокруга рада службе извршавају запослени у служби.

Запослени остварују своја права и обавезе из радног односа у складу са законом, овим Статутом, Правилником о раду, Колективним уговором и уговором о раду.

Број радника у служби утврђује се Правилником о организацији и систематизацији послова у служби, који доноси Управни одбор, на предлог секретара.

Средства за рад службе утврђују се Финансијским планом ловачког удружења.

 

Члан 99.

       Служба;

- обавља послове везане за газдовање ловиштем и чување ловишта у складу са прописима.

- припрама радне материјале потребне за рад органа ловачког удружења и спроводи одлуке органа;

- стара се о вођењу, достављању и праћењу података неопходних за рад ловачког удружења;

- обавља административно-техничке и друге послове за потребе ловачког удружења и његових органа;

- припрема нацрте аката за Скупштину, Управни одбор и друге органе ловачког удружења;

- обавља друге стручне послове у складу са законом, овим Статутом и другим актима.

 

Члан 100.

На службу се не могу преносити надлежности органа ловачког удружења.

Запослени у служби не могу бити бирани у органе ловачког удружења које бира Скупштина.

Ловачко удружење има запосленог ловочувара, са којим уговор о раду закључује председник ловачког удружења, на основу одлуке Управног одбора.

Стручне послове гајења, заштите и организована лова дивљачи (управник ЛУ) обавља лице које испуњава услове предвиђене законом, са којим председник закључује уговор о обављању наведених послова, са заснивањем или без заснивања радног односа, на основу одлуке Управног одбора.

Одредбе овог члана, а у вези услова заснивања радног односа, примењиваће се и на друга лица која су ангажована или су у радном односу у ЛУ.

 

15. – поступак за измене и допуне статута и поступак доношења и

     измена других општих аката

Члан 101.

Статут ловачког удружења и његове измене и допуне усваја Скупштина већином укупног броја чланова.

Предлог Статута и измена и допуна Статута може поднети Скупштини: Управни одбор, Надзорни одбор или најмање 1/3 чланова Скупштине.

Иницијативу за измене и допуне Статута може дати сваки члан ловачког удружења.

Предлог Статута и измена и допуна Статута подносилац је обавезан да достави члановима Скупштине 30 (тридесет) дана пре одржавања седнице Скупштине на којој се усвајају.

Амандмане на предлог из одредбе претходног става, чланови Скупштине могу поднети најкасније 8 (осам) дана пре дана одржавања Скупштине, у писаној форми.

 

Члан 102.

            Друга општа акта ловачког удружења доносе органи ловачког удружења утврђени одредбама овог Статута у поступку и на начин утврђен одредбама овог Статута и аката донетих на основу њега.

 

16. Прелазне и завршне одредбе

Члан 103.

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли ловачког удружења а примењиваће од дана добијања овере од стране надлежног органа.

Акта ловачког удружења, као и рад органа, ускладиће се са одредбама овог Статута најкасније у року од годину дана од дана његовог ступања на снагу.

 

Члан 104.

Избори за органе ловачког удружења по одредбама овог Статута, биће спроведени 30 дана пре истека мандата органима изабраним по важећем Статуту.

До конституисања органа ловачког удружења по одредбама овог Статута, досадашњи органи ловачког удружења наставиће са радом.

 

Члан 105.

Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут ловачког удружења ”Хајдук Вељко ” Број: 212-220/95-04 од06.03.1995. године.

 

ПРЕДСЕДНИК ЛОВАЧКОГ УДРУЖЕЊА

„ХАЈДУК ВЕЉКО“

Ћ И Ћ Е В А Ц

Милија Ђорђевић