Kalendar lova

Trajanje lovne sezone na lovostajem zaštićene vrste divljači

broj Vrsta

srpski naziv

Vrsta

naučni naziv

Pol divljači trajanje lovne

sezone

SISARI (MAMMALIA) – KRUPNA DIVLJAČ
Divokoza Rupicapra rupicapra Divojarac 01.07.-31.01.
Divokoza i divojare 01.09.-31.01.
Muflon  

Ovis musimun

Muflon 01.01.-31.12.
Muflonka i muflonsko jagnje 01.10.-31.01.
Srna Capreolus capreolus Srndać 15.04.-30.09.
Srna i lane 01.09.-31.01.
Jelen (evropski, obični) Cervus elaphus Jelen 01.08.-15.02.
Košuta i tele 01.08.-15.02.
Jelen lopatar Cervus dama Jelen 01.09.-15.02.
Košuta i tele 01.09.-15.02.
Jelen virdžinijski Odocoileus virginianus Jelen 01.09.-15.02.
Košuta i tele 01.09.-15.02.
Divlja svinja Sus scrofa Vepar 15.04.-28.02.
Krmača 01.07.-31.12.
Nazime (do 60 kg) 15.04.-28.02.

 

 

R.Br. Vrsta- srpski naziv Vrsta – naučni naziv Trajanje lovne sezone
SISARI (MAMMALIA) – SITNA DLAKAVA DIVLJAČ
Zec Lepus europaeus 15.10. – 31.12.
Divlja mačka** Felis silvestris 01.07. – 28.02.
Kuna belica Martes foina 01.10. – 28.02.
Kuna zlatica Martes martes 01.10. – 28.02.
Jazavac Meles meles 01.07. – 28.02.
Sivi puh Glis glis 01.08. – 28.02.
Ondatra Ondatra zibethica 01.01.   – 31.12.
Veverica Sciurus vulgaris 01.08. – 28.02.
Rakunoliki pas Nyctereutes procyonoides 01.01.   – 31.12.
Nutrija Myocastor coypus 01.01.   – 31.12.
Lasica Mustela nivalis lovostaj tokom cele godine
Mrki tvor Mustela putorius lovostaj tokom cele godine
SISARI (MAMMALIA) – KRUPNE ZVERI
Vuk* Canis lupus 01.01.   – 31.12.
Šakal Canis aureus 01.01.   – 31.12.
Lisica Vulpes vulpes 01.01.   – 31.12.
PTICE (AVES) – PERNATA DIVLJAČ
1 Divlja patka krljuža krdža Anas crecca 01.09. – 28.02.
Divlja patka zviždara Anas penelope 01.09. – 28.02.
Divlja patka gluvara Anas platyrhynchos 01.09. – 28.02.
Divlja patka pupčanica, grogotovac Anas querquedula 01.09. – 28.02.
Divlja patka riđoglava Aythya ferina 01.09. – 28.02.
 
Divlja guska lisasta Anser albifrons 01.10. – 28.02.
Divlja guska glogovnjača Anser fabalis 01.10. – 28.02.
Šumska šljuka*** Scolopax rusticola 01.10. – 31.01.
Divlji golub grivnaš Columba palumbus 01.08. – 28.02.
Gugutka Streptopelia decaoto 01.08. – 28.02.
Grlica Streptopelia turtur 01.08. – 30.09.
Prepelica Conturnix conturnix 01.08. – 30.09.
Poljska jarebica Perdix perdix 15.10. – 30.11.
Fazan iz slobodne prirode Phasianus colchicus 01.10. – 31.01.
Crna liska Fulica atra 01.09. – 28.02.
Barska kokica Gallinula chloropus 01.09. – 28.02.
Sojka Garrulus glandarius 01.08. – 28.02.
Gačac Corvus frugilegus 01.08. – 28.02.
Veliki kormoran**** Phalacrocorax carbo 01.01.   – 31.12.
Jasterb kokošar**** Accipiter gentilis 01.01.   – 31.12.
Siva čaplja**** Ardea cinerea 01.01.   – 31.12.
Siva vrana**** Corvus cornix 01.01.   – 31.12.
Čaplja**** Pica pica 01.01.   – 31.12.

 

Napomena:

*vrsta se štiti kao lovostajem zaštićena vrsta divljači, osim na delovima teritorije AP Vojvodine gde se štiti kao strogo zaštićena divlja vrsta

**vrsta se štiti kao lovostajem zaštićena vrsta divljači, osim na teritoriji AP Vojvodine gde se štiti kao strogo zaštićena divlja vrsta

***vrsta se štiti kao lovostajem zaštićena vrsta divljači na područjima do 500 m nadmorske visine

****vrste koje korisnik lovišta može da lovi isključivo radi sprečavanja šteta u lovištima, na površinama registrovanih ribnjaka, u skladu sa godišnjim plano gazdivanja lovištem.