Čeke

Čeke kao lovno tehnički objekti prisutne su u našem lovištu u dosta velikom broju. Osnovna namena im je lov divljači, pre svega na bezbedan i siguran način, i u tom smlislu smatraju se lovno-tehničkim objektima, ali nikako se ne treba zanemariti njihova uloga u gazdovanju lovištem budući da se sa njih prati brojnost i kvalitet populacije divljači na određenom prostoru. Stručnjaci iz oblasti lovstva insistiraju na funkcionalnom odvajanju čeka od osmatračnica, smatrajući da sa osmatračnica treba izbegavati  odstrel, budući da je njihova prevashodna namena doprinos uzgoju i zaštiti divljači.

Najčešća podela čeka je na zatvorene, poluotvorene i privremene (sedeljke). Zatvorene ili tzv. zimske čeke dalje se mogu podeliti na visoke i niske (ukopane). Zatvorene čeke svojom konstrukcijom omogućavaju duži boravak jednog ili više lovaca na njima, s obzirom na to da su izolovane, opremljene ležajem i grejnim telom tokom zime. U našem lovištu ima oko tridesetak zatvorenih čeka. Poluotvorene ili letnje čeke, u periodu godine kada to temperatura dozvoljava, dosta su atraktivnije budući da lovcu omogućavaju bolju preglednost i upotrebu čula sluha koje i te kako može doprineti pravovremenoj reakciji. Privremene čeke (sedeljke) se grade radi privremenog korišćenja tamo gde se divljač pojavljuje sezonski ili povremeno. Obično na drvetima, iskuje se stuba, daska za sedenje, naslon za leđa, noge, pušku. Pojavljuju se i kao pokretne ili naslanjače u vidu stube sa sedištem ili tronožac. Izrađuju se od lakših materijala radi lakšeg prenošenja sa jednog mesta na drugo. Sve čeke su numerisaane i evidentirane u evidenciji lovno tehničkih objekata.